Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

1 marca, w I Niedzielę Wielkiego Postu, podczas Mszy Świętej w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów udzielił posług lektoratu i akolitatu czterem alumnom naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

Trzech alumnów z III roku, Szymon Kawała, Maciej Lewczuk oraz Krzysztof Świderski przyjęło posługę lektoratu. Zadaniami lektora jest czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, z wyjątkiem Ewangelii, wykonywanie psalmu międzylekcyjnego w przypadku braku psalmisty, odczytywanie intencji w modlitwie powszechnej podczas nieobecności kantora czy diakona, kierowanie śpiewem. Ponadto lektor odpowiedzialny jest za przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów oraz czuwanie nad przygotowaniem się wiernych, wyznaczonych do czytania Pisma Świętego w czasie zgromadzenia liturgicznego, aby mogli dobrze spełniać swoją funkcję. 

W tym dniu posługę akolitatu przyjął alumn roku IV - Tomasz Świtała. Do jego zadań należy wspomaganie diakona oraz usługiwanie kapłanowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Mszy Świętej. Jest też również szafarzem nadzwyczajnym udzielania Komunii Świętej w szczególnych przypadkach.  

Posługi są przyjmowane przez kleryków w trakcie przygotowań do święceń diakonatu i prezbiteratu. Do czasów II Soboru Watykańskiego nazywane były święceniami niższymi: ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat. W 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quaedam zarządził, że „święcenia, które dotychczas nazywały się niższymi, mają być odtąd nazywane posługami”.

Dzisiaj w Kościele Katolickim pozostały dwie posługi obowiązkowe dla wszystkich kandydatów do święceń: lektorat i akolitat.


Módlmy się za wszystkich kleryków naszego Seminarium oraz o nowe powołania do naszego Zakonu!

MK