Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

Posługi: Lektorat i Akolitat

Wspólnota pijarskiego seminarium stara się stwarzać taką atmosferę, w której mogłaby się dokonywać właściwa formacja duchowa, intelektualna i pastoralna kandydatów do święceń kapłańskich. Formacja ta dokonuje się etapami. Jednym z nich jest udzielenie posługi lektoratu współbraciom z III roku a współbraciom z IV roku posługi akolitatu.

Powierzenie posługi lektora i akolity zmierza do tego, by kandydaci do święceń stopniowo poprzez studium i praktykę przygotowali się do podwójnej służby kapłańskiej, jaką jest posługa słowa i służba ołtarzowi.

Zadaniem lektora jest:

  • czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym,
  • wykonywanie psalmu międzylekcyjnego w braku psalmisty,
  • wypowiadanie intencji w modlitwie powszechnej w braku kantora czy diakona,
  • kierowanie śpiewem oraz czynnym uczestnictwem wiernych podczas zgromadzenia liturgicznego,
  • przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów,
  • czuwanie nad przygotowaniem się wiernych, wyznaczonych do czytania Pisma św, w czasie zgromadzenia liturgicznego, aby mogli dobrze spełniać swą funkcję.

Lektor, by mógł dobrze wypełniać swe obowiązki, powinien rozbudzać w sobie szczególne umiłowanie Pisma św, przez częste jego czytanie i rozważanie, powinien dzięki temu stawać się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa.

Do zadań akolity należy: wspomaganie diakona oraz usługiwanie kapłanowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Mszy św.

Akolita jest szafarzem nadzwyczajnym udzielania Komunii świętej w przypadku, gdy ci, którzy są do tego zobowiązani na podstawie KPK kan. 845 albo nie mogą tego obowiązku wypełnić z powodu choroby czy podeszłego wieku, albo zajęci są inną posługą duszpasterską, albo też, gdy liczba przystępujących do Komunii św, jest tak wielka, że odprawianie Mszy św, zbytnio by się przedłużyło. W tych samych nadzwyczajnych okolicznościach można akolicie zlecić dokonanie wystawienia Najświętszego Sakramentu oraz repozycji dla adoracji wiernych.

Posługi w 2014 r.
8 marca 2014 r. na zakończenie seminaryjnych rekolekcji wielkopostnych miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył o. Józef Matras, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Podczas Mszy św. zostały udzielone posługi naszym współbraciom. Posługę akolity otrzymali: kl. Rafał Stenka i kl. Bartłomiej Bach natomiast posługę lektora: kl. Adam Ligęza i kl. Dariusz Jabłoński.