Śluby uroczyste Łukasza Czuba SP

Śluby uroczyste Łukasza Czuba SP

24 marca 2018 r. w Kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie nasz współbrat: Łukasz Czub złożył Śluby Uroczyste na ręce o. Józefa Matrasa, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W uroczystości uczestniczyli w pijarzy wraz z przedstawicielami wspólnot parafialnych i szkolnych, a także Rodzina Profesa, krewni i przyjaciele.


Łukasz Czub SP - urodził się w Poznaniu. Jest absolwentem pijarskiego liceum w tym mieście. Życie zakonne rozpoczął w 2011 roku, a 12 września 2012 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Praktykę tzw. professorium odbywał w pijarskich szkołach w Elblągu. Patronem życia zakonnego jest Miłosierdzie Boże.


Tekst Profesji Uroczystej, jaki odczytał nasz Współbrat

Ja NN. od świętego NN., urodzony dnia ... w ... należący do Diecezji ..., pragnąc naśladować lepiej Chrystusa, składam moją profesję uroczystą w Zakonie Szkół Pobożnych i na Twoje ręce, Ojcze NN., ślubuję dobrowolnie i z całego serca wszechmogącemu Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu CZYSTOŚĆ, UBÓSTWO I POSŁUSZEŃSTWO i według tegoż posłuszeństwa również SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ O WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY zgodnie z Konstytucjami Zakonu. Chcę, aby ta profesja i śluby pod opieką Bożej Rodzicielki Maryi i naszego Świętego Ojca Józefa Kalasancjusza były teraz i w przyszłości trwałe, prawomocne i ważne na zawsze. Na potwierdzenie tego własnoręcznie podpisałem sporządzony przeze mnie dokument.

Uroczyste błogosławieństwo i konsekracja profesa, które wypowiedział nad ślubującym o. Prowincjał:

Boże, który jesteś źródłem i początkiem wszelkiej świętości, tak ukochałeś ludzi przez Ciebie stworzonych, że dałeś im uczestniczyć w Twojej boskości i nie pozwoliłeś, aby ten znak Twojej miłości został zniszczony przez grzech Adama, ani by nie zmieniły go przestępstwa świata.
Już na początku czasów dałeś nam w Ablu przykład niewinnego życia. Wzbudziłeś nadto w ludzie hebrajskim świętych mężczyzn i kobiety sławne wszelkimi cnotami, wśród których jest przede wszystkim Córa Syjonu, Najświętsza Dziewica Maryja, w której przeczyste łono wcieliło się dla zbawienia świata Słowo, Jezus Chrystus, nasz Pan.
On jest odblaskiem umiłowanej przez Ciebie świętości:
On stał się ubogim, aby nas ubogacić, przyjął postać sługi, aby nam przywrócić wolność.
W niewysłowionej miłości odkupił świat przez Tajemnicę Paschalną i uświęcił Swój Kościół, udzielając mu darów Ducha Świętego. Ty, Panie, pociągnąłeś za natchnieniem Ducha Parakleta niezliczonych synów do naśladowania Chrystusa, dla którego porzuciwszy wszystko i związawszy się z Nim więzami miłości, jednoczą się gorliwie z Tobą i oddają się posługiwaniu wszystkim braciom.
Spójrz, Panie, na tego syna Twego, którego w Swojej Opatrzności powołałeś i wylej na niego Ducha Świętego, by mógł z Twoją pomocą wiernie wypełniać to, co dzisiaj napełniony radością przyrzekł.
Niech uważnie rozważa i wytrwale naśladuje przykład Boskiego Nauczyciela.
Niech obfituje w nieskalaną czystość, radosne ubóstwo, wspaniałomyślne posłuszeństwo.
Niech podoba się Tobie przez pokorę,
Niech służy Ci oddanym sercem, kocha Cię gorącą miłością.
Niech będzie cierpliwy w trudnościach, niewzruszony w wierze, radosny w nadziei i uczynny w miłości.
Jego życie niech będzie budowaniem Kościoła, przyczynianiem się do zbawienia świata, jaśniejącym znakiem dóbr niebieskich.
Panie, Ojcze Święty, bądź dla tego syna Twego podporą i przewodnikiem, a gdy stanie na sądzie Twego Syna, bądź mu zapłatą i nagrodą, aby mógł się cieszyć z dopełnienia ofiary swego zakonnego życia. W ten sposób umocniony w Twojej miłości, będzie się radować w obecności świętych, z którymi nieustannie będzie chwalić Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.Śluby Uroczyste w naszym zakonie (tzw. wieczysta profesja zakonna) są zobowiązaniem członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych do końca swojego życia: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz specjalnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży.

Życie konsekrowane Bogu charakteryzuje się publiczną profesją rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół. (KKK 944)

A zatem, natchnieni miłością Chrystusa, zgodnie z charyzmatem fundacyjnym poświęcamy nasze życie dla braci przez profesję zakonną składaną w rodzinie Szkół Pobożnych i za przykładem Świętego Założyciela troszczymy się o wszechstronną formację dzieci. (Konstytucje Zakonu Pijarów, 12)

Duch Święty, który udziela każdemu rozmaitych darów dla budowania Ciała Chrystusowego, powołał do istnienia przez naszego Założyciela Zakon Szkół Pobożnych. Uczestniczy on w szczególny sposób w ewangelizacyjnej misji całego Kościoła przez kształtowane naszym specjalnym czwartym ślubem wychowanie integralne dzieci i młodzieży, zwłaszcza potrzebujących pomocy. (Konstytucje Zakonu Pijarów, 90)

Zdjęcia: Anna Czekaj
Więcej zdjęć - TUTAJ